Generelle handelsbetingelser for CoolPay

Vi har skrevet det med småt lidt større

Generelle handelsbetingelser

Disse generelle handelsbetingelser gælder fra 1. juli 2018. Gældende priser og aftaler kan til enhver tid ændres med 3. måneders forudgående varsel.

 1. CoolPays ydelse

Tilmelding til CoolPay giver mulighed for, at kundens internetbutik kan modtage betalinger over internettet. CoolPay benytter en underleverandør, som er godkendt af de respektive indløsere med certificeret software, og overførsler mellem underleverandøren og indløserne sker i krypteret form.

2. Drift og oppetid

CoolPay tilstræber, at betaling over internettet kan finde sted 24 timer i døgnet alle årets dage og opretholder højeste sikkerhedsprocedurer. CoolPay forpligter sig til enhver tid at være PCI-godkendt.

CoolPay er uden ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser, men skal forsøge hurtigst muligt at få rettet eventuelle fejl.

I tilfælde af vedligeholdelse/tekniske ændringer m.v. er CoolPay berettiget til at afbryde driften i kortere perioder.

3. Kundens ansvar

Den enkelte kunde er selv ansvarlig for at tilrette sin software i sin netbutik, således at betalingsoverførsler kan ske via CoolPay. De moduler CoolPay gratis stiller til rådighed, stilles til rådighed uden ansvar.

Den enkelte kunde er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne overholder gældende lovgivning m.v. Herunder regler fastsat i betalingskortlovgivningen, registerforeskrifter og forbrugerbeskyttelse.

Den enkelte kunde skal selv indgå aftale med indløserne om anvendelse af betalingskortsystemer, og CoolPay er uden ansvar for ændring af priser fastsat af indløsere. De indløsningsaftaler, som indgås mellem kunden og indløser, er udelukkende en aftale mellem disse to parter. CoolPay er ikke part i indløsningsaftaler.

Kunden er forpligtiget til at overholde regler/retningslinjer som fastsat af CoolPay og forpligtiget til at underrette om enhver uregelmæssighed ved driften – herunder mistanke om tredjemands eventuelle indtrængen.

CoolPay er uden ansvar for tab som kunden måtte lide ved, at andre får kendskab til kundens password m.v. samt eventuelle krav fra slutkunder om tilbageførsel af betalinger gennemført over internettet, uanset hvilke indsigelser kortholder/slutkunde måtte fremkomme med.

En kunde kan ikke overfor CoolPay rejse krav i anledning af driftsforstyrrelser uanset årsagen til disse.

4. Rettigheder

CoolPay er berettiget til uden forudgående varsel at overdrage sine forpligtelser i henhold til nærværende almindelige betingelser til tredjemand.

CoolPay har samtlige rettigheder til software, som denne anvender ved overførsler i henhold til nærværende almindelige betingelser, og begge parter har ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende den anden part og/eller tredjemand, man måtte få kendskab til.

Kunden opnår alene en tidsbegrænset ikke-eksklusiv brugsret til den service, som CoolPay stiller til rådighed.

Kundens brugsret til den til rådighed stillede kode samt øvrigt materiale er til enhver tid betinget af rettidig betaling af ethvert udestående til CoolPay.

Kundens krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

CoolPay har ret til i aftaleperioden at benytte sig af kundens forretningskendetegn som reference –  herunder i markedsføringsmateriale.

Kunden kan give CoolPay instruktioner vedrørende sådan brug. Giver kunden aktivt udtryk for ikke at blive anvendt som reference, er CoolPay forpligtet til alle referencer.

5. Aftalens ikrafttræden og ophør

Aftalen mellem CoolPay og kunden træder i kraft straks efter, at kunden tilmelder sig CoolPay platformen og løber indtil opsigelse af en af parterne.

Aftalen kan opsiges af begge parter (CoolPay eller kunden) med udgang af abonnementsperioden.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er partnerne berettiget til straks at opsige aftalen.

I tilfælde af kundens misligholdelse af nærværende aftale, herunder specielt i forbindelse med gældende lovgivning og regulatoriske forskrifter er CoolPay berettiget til straks at opsige aftalen og/eller lukke for tilslutningen.

6. Automatisk fornyelse af abonnement

Med mindre kunden har opsagt aftalen med CoolPay, eller denne på anden vis er ophørt, påbegynder en ny abonnementsperiode ved udløbet af den hidtidige abonnementsperiode.

7. Ved eventuel tvist

Opstår der uoverensstemmelser mellem CoolPay og merchant, er det aftalt, at dansk ret skal være gældende, og at Sø-og Handelsretten i København skal være værneting.

 

Opret bruger